handel, księgowość, kadry

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izabela Szwarc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BramDor Izabela Szwarcz siedzibą w Świdnicy, przy ul.Łącznej 12, kod pocztowy 58-100 Świdnica, tel. +48 727 606 717, adres strona: www.bramdor.pl

NIP 884-215-15-48, REGON 891064100

1. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, organizacja dostaw, księgowanie zdarzeń gospodarczych, windykacja

Informujemy, że Firma BRAMDOR Izabela Szwarc, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone w zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu towaru, dostawy lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.

Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia skasowania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie skasowane.

Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość).

2. Marketing – prowadzenie akcji informacyjnej o aktualnych promocjach. Informujemy że firma BRAMDOR Izabela Szwarc przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w naszym przedsiębiorstwie.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych ma wyłącznie upoważniony pracownik.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w akcjach marketingowych przebiega wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie w ramach marketingu. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w działaniach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

3. Prowadzenie działu kadr

Informujemy, że Przedsiębiorstwo BRAMDOR Izabela Szwarc przetwarza Pani/Pana dane osobowe w dokumentacji zawartej w zbiorze kadr.

Zbiór danych obejmuje imię, nazwisko, historię zatrudnienia, kwalifikacje, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa ubezpieczeń oraz kodeksu pracy, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w zakresie informacji o stanie zdrowia.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał wyłącznie pracownik działu kadr, księgowość oraz administrator.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami organów państwa. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych